1. Beskrivelse af PhonePartner

Hjemmesiden www.phonepartner.dk er en markedsplads, hvor brugerne af hjemmesiden kan indhente tilbud på opgaver/tjenesteydelser inden for telemarketing branchen. Phonepartner formidler kontakten mellem dig som opgaveløser og relevante kunder på en hurtig og effektiv måde.

2. Aktørbeskrivelse

Phonepartner er formidleren, og er ikke part i de aftaler, som bliver indgået mellem partneren og brugeren, men skaber blot kontakten.

Brugeren er den aktør, som ønsker en opgave udført af en partner, og via www.phonepartner.dk ønsker tilbud på opgaven. En bruger kan både være en virksomhed og en privat person.

Partneren er den aktør som køber kontaktinformationerne af phonepartner, og som udfører opgaven for brugeren.

3. Brugerens vilkår

Når brugeren har sendt en opgave til Phonepartner, modtages via mail en bekræftelse på, at vi har modtaget opgaven. Phonepartner forbeholder sig ret til at kontakte bruger pr. telefon og/eller e-mail, for at sikre opgavens kvalitet og omfang.

Brugeren giver tilladelse til at blive kontaktet af op til 3 partnere via telefon og/eller mail.

Brugeren giver ved tilbudsafgivelse endvidere phonepartner lov til at kontakte brugeren pr. telefon og/eller mail, med henblik på opfølgning på den givne opgave.

Efter egen accept fra brugeren, gemmes en brugers kontaktoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve.

Phonepartner videregiver ikke en brugers personoplysninger til andre end de partnere, der er relevante for opgaven, samt reklamer i branchen.

4. Forventning til partneren

Ved samarbejde med phonepartner forventes det at leverandøren kontakter opgavestiller inden for 48 timer efter at have modtaget kontaktoplysninger, med henblik på at afgive tilbud.

5. Phonepartner’s forpligtelser

Phonepartner forpligter sig til hurtigst muligt at levere brugerens ønske om tilbud videre til de partnere, der er relevante for den pågældende opgave. Med mindre andet er aftalt, formidles en opgave dog højst til 3 partnere.

6. Ansvar

Partneren og brugeren har selv det fulde ansvar for indholdet af de aftaler, som indgås mellem bruger og partner. Da phonepartner ikke er part i nogen aftaler mellem partner og bruger, kan phonepartner ikke drages til ansvar for brud på aftaler eller misligholdelse af aftaler mellem partner og bruger.

7. Generelle forretningsbetingelser

Gældende pr. 01-08-2016

Nærværende forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelserne”) gælder din brug af Phonepartner.dk, som udbydes af XYZ Invest Ltd, 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR,  på eller via www.phonepartner.dk samt tilknyttede domæner, medmindre anden skriftlig aftale er indgået med XYZ Invest Ltd.

Ved at acceptere partnerbetingelserne samtykker du som XYZ Invest Ltd’s bruger eller partner og dermed aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og XYZ Invest Ltd i forbindelse med din bestilling og brug af XYZ Invest Ltd produkter.

I det følgende vil betegnelserne

  1. “Brugeren” blive brugt for kunden (opgavestiller)
  2. ”Partneren” blive brugt for rengøringsfirma eller revisor (opgaveløser).
  3. ”Phonepartner” blive brugt for XYZ Invest Ltd
  4. Phonepartner er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod  erhvervsvirksomheder, det offentlige og den private sektor, hvor brugerne kan anvende phonepartner som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede opgaver indenfor telemarketing, mødebooking og inbound/outbound marketing. Partnerne kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes opgaver.Brugeren opretter en opgave med angivelse af opgavetype, lokation samt opgavebeskrivelse. Efter en kvalificering fra phonepartner udbydes opgaven til partnerne.De tre første partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven vil få frigivet brugerens kontaktoplysninger, således at de kan tage direkte kontakt til brugeren. Oplysningerne bruges alene til at behandle forespørgsler på tilbud.Brugeren og partneren bedes specielt være opmærksom på, at ved accept af betingelser og forretningsvilkår accepteres følgende:1. Brugeren er ansvarlig overfor de oplysninger, som er afgivet i opgavebeskrivelsen, og hvorpå partneren afgiver tilbud.2. Phonepartner arbejder altid med priser ex. moms.3. Phonepartner fungerer alene som bindeled mellem Bruger og Partner.4. Det er gratis for bruger at oprette en opgave på Phonepartner.5. Det er gratis at oprette sig som Partner ( kiggeadgang ) på Phonepartner.6. Phonepartner samarbejder kun med veletablerede og velkonsoliderede partnere og Phonepartner foretager løbende en evaluering af de Partnere, som Phonepartner samarbejder med, og følger op på de enkelte opgaver. Dette er med henblik på at sikre, at Phonepartner’s generelle kvalitetskrav opfyldes, og at brugerne får udført opgaverne af kompetente og seriøse Partnere.7. Alle aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner er alene et mellemværende mellem disse to parter, i det Phonepartner ikke er part i disse aftaler.8. Alle kontaktoplysninger som afgives på Phonepartner behandles fortroligt og videregives ikke til trediepart, udover til de Partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

    9. Phonepartner kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner, og eventuelle reklamationer vedrørende opgaven og lovmæssige udførelse skal derfor rettes direkte mod den Partner, der har udført opgaven.

    10. Det er Brugerens og Partnerens ansvar, at alle de angivne informationer er korrekte.

    11. Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle opgaver. Det er ligeledes ikke tilladt at oprette ikke reele opgaver for at tjekke konkurrenters priser (pristjek).

8. Din partnerprofil

For at kunne bruge Phonepartner tjenesten skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit CVR nummer, firmanavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. kontaktperson. Partneren skal ligeledes angive hvilke opgavetyper samt fra hvilke brancher og industrier disse ønskes.

Ved oprettelse af profil må du ikke opgive en anden persons emailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er. Du må ikke videregive kundeoplysninger til 3 part.

9. Priser

Oprettelsen af en partnerprofil på Phonepartner er gratis. Her opnåes en profil der vil modtage informationer om nye kampagner og opgaver. Hvilken branche og industri de omhandler.

Prisen per lead/henvendelse aftales individuelt med den enkelte leverandør og Phonepartner

Alle priser på phonepartner er altid ex. moms.


10. Vilkår for ordning

Brugernes afregning til partneren eller mangel på samme er Phonepartner uvedkommende og berører således ikke Phonepartner’s ret til betalinger fra Partneren.

I tilfælde af Partnerens forsinkede betaling er Partneren forpligtet til at svare Phonepartner morarente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned med månedlig rentetilskrivning, således der beregnes renters rente.

Ved for sen betaling vil Partneren i første omgang anmodes om indbetaling via systemet uden yderligere omkostninger. Betales det skyldige beløb ikke til Phonepartner.dk inden for de 7 dage, vil der automatisk påføres et rykkergebyr på DKK 100,00 på løbende uge, fakturaen ikke er betalt.

Rykkergebyret kan dog maksimalt udgøre DKK 300,00 uanset fakturaens pålydende, hvorefter sagen vil overdrages til inkasso.

11. Ansvar for eget indhold

Du har selv rådigheden over dine egne profiloplysninger. Phonepartner påtager sig intet ansvar for dine informationer og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Du modtager leads pr. telefon og mail ud fra aftalt foretrukne typer af telemarketing og brancher samt industrier mellem Partner og Phonepartner.Du indestår selv for lovligheden og korrektheden af de informationer du afgiver.

12. Retningslinjer for brug af Phonepartner

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Phonepartner forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.

Phonepartner tjenesten er primært til brug for brugeres efterspørgsel efter tilbud på telemarketing. Det er ikke tilladt for brugerne eller partnere at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under punkt 1.11.

Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere partnere eller andre brugere ved fx at blive ved med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at partnere eller andre brugere ikke overholder disse vilkår, skal du kontakte Phonepartner straks.

Phonepartner forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som Phonepartner vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder Phonepartner sig retten til at hindre din adgang til tjenesten og til at slette din profil.

13. Oplysninger til dig på Phonepartner

Du accepterer, at Phonepartner og de 3 Partnere, som ønsker at give tilbud på opgaven kan sende dig meddelelser via din angivne emailadresse, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Phonepartner og Phonepartner’s samarbejdspartnere. Den af dig oplyste emailadresse vil alene anvendes i forbindelse tilbudsgivning og løsning af den oprettede opgave. Phonepartner anvender ikke din emailadresse til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve.

Phonepartner forbeholder sig dog ret til at bruge din emailadresse til at sende dig besked om, at der er modtaget besked eller en faktura, vigtig information om tjenesten fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v.

14. Brug af dine oplysninger og dit materiale

Dine stamoplysninger, herunder din emailadresse, vil af Phonepartner ikke blive overdraget til andre eller af Phonepartner brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår.

Ved oprettelse af din profil accepterer du, at disse oplysninger gøres tilgængelig for de 3 partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

15. Rettigheder til Phonepartner og indhold på sitet

Phonepartner ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til Phonepartner tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af Phonepartner i form af bl.a.videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker af Phonepartner, partnere eller andre brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på Phonepartner tjenesten,accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og at Phonepartner og partneren kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

Som Bruger og Partner af tjenesten må du bruge det materiale, der af Phonepartner og andre stilles til rådighed på tjenesten erhvervsmæssigt.

Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet. Ønsker du at bruge materialet til andet og mere end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra Phonepartner.

16. Persondata

Når du opretter en profil på Phonepartner tjenesten, indsamler og opbevarer Phonepartner de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder, du tildeler andre, og som andre tildeler dig.

Phonepartner videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten eller det materiale, du oploader på tjenesten, medmindre du selv giver adgang for andre til sådan information, eller Phonepartner forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges Phonepartner at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Phonepartner dog udlevere de krævede oplysninger. Du er berettiget til at kontakte Phonepartner og kræve oplyst, hvilke oplysninger Phonepartner  har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet. Bliver du bekendt med, at oplysninger, Phonepartner har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte Phonepartner med anmodning om, at Phonepartner retter de fejlbehæftede data i det omfang, du ikke selv kan rette i din profil. Phonepartner er dataansvarlig, jf. persondataloven, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en profil. For alle andre data, herunder de data du selv valgfrit indtaster, og materiale, du selv uploader på tjenesten, er du selv dataansvarlig, jf. persondataloven, og Phonepartner er databehandler. Phonepartneranvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Phonepartner. Denne it-leverandør er databehandler for Phonepartner, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig. It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Phonepartner, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader.

Du giver ved accept af disse vilkår Phonepartner fuldmagt til at give instrukser overfor It-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med Phonepartner’s instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

For at du kan oprette en profil hos os på Phonepartner har vi brug for følgende oplysninger: Firmanavn, adresse, telefonnummer, CVR, kontaktperson samt e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Direktøren og de ansatte for Phonepartner har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

På Phonepartner tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor Phonepartner. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn. I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IP adresse for din computer.

Brug af cookies og registrering af din IP adresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Cookies benyttes af Phonepartner samt af Google Analytics/Adwords.

Hvis du har spørgsmål angående dine cookies kan du henvende dig til info@phonepartner.dk.

Vi bruger en web-statistik på Phonepartner hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Web-statistikken anvendes kun med det formål at optimere Phonepartner.

17. Ansvarsbegrænsning

Phonepartner tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Phonepartner vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

Phonepartner kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. Phonepartner tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. Phonepartner fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Phonepartner fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

Phonepartner er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og partner imellem. Phonepartner fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Phonepartner er således ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et given tilbud, og Phonepartner fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved.

Alle aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner er alene et mellemværende mellem disse parter, idet Phonepartner ikke er part i disse aftaler. Alle oplysninger som afgives på Phonepartner behandles fortroligt og videregives ikke til trediepart, udover de partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

Phonepartner kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner, og eventuelle reklamationer vedrørende opgaven og lovlige udførelse skal derfor rettes direkte mod den Partner, der har udført opgaven.

18. Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder Phonepartner sig retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.

Phonepartner forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

19. Ændring af disse vilkår

Phonepartner forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Phonepartner varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via din oplyste emailadresse.

De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.

20. Overdragelse

Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden Phonepartner’s samtykke.

Phonepartner forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

21. Kontaktoplysninger

Phonepartner tjenesten drives af:

XYZ INVEST Ltd.

272 Bath Street
G2 4JR, Glasgow
Skotland

Email: info@phonepartner.dk

Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

22. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Phonepartner og en bruger eller partner, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Phonepartner’s til enhver tid værende værneting.